top of page
​TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

Käesolevas dokumendis on sätestatud Vegelog OÜ sse (edaspidi Vegelog) tööle kandideerivate isikute (edaspidi Kandidaat) isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted). Käesolevad Põhimõtted on Vegelogi värbamisprotsessi dokumentide lahutamatuks osaks. Vegelog on isikuandmete vastutav töötleja. 
Kui Te ei leia käesolevatest Põhimõtetest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Vegelogi andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@jahelogistika.ee.

 

1.    MILLISEID KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID VEGELOG TÖÖTLEB?
Vegelog töötleb järgnevaid Kandidaatide isikuandmeid:
1.1    Elulookirjelduses (CV-s), sooviavalduses ja/või motivatsioonikirjas esitatud andmed (sh identifitseerimisandmed ja kontaktandmed);
1.2    töövestlusel kogutud andmed;
1.3    taustakontrolli käigus kogutud andmed (avalikes registrites, andmebaasides, sotsiaalmeedias jne).

 

2.    KUIDAS VEGELOG KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID KOGUB?
Vegelog kogub isikuandmeid, mille:
2.1    Kandidaat edastab tööle kandideerimisel (sh näiteks CV-Keskuse või muu tööportaali kaudu);
2.2    Kandidaat edastab Vegelogile e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
2.3    Vegelog kogub Kandidaadi kohta avalikest registritest (sh karisturegister) tehtud päringutega või muul viisil otsinguga avalikult kättesaadavast teabest (sotsiaalmeedia, otsingumootorid jne);
2.4    Kandidaat edastab suulisel kohtumisel.

 

3.    MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA KUIDAS VEGELOG KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?
3.1    Vegelog jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub Vegelog isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
3.2    Vegelog töötleb isikuandmeid mis tahes kujul üksnes ulatuses, milles see on vajalik kandidaadi töökohale sobivuse hindamiseks. Vegelogil on õigustatud huvi selgitada välja töökohale sobiv kandidaat. Muuhulgas teeb Vegelog õigustatud huvist tulenevalt (sh pettuste avastamiseks ja ennetamiseks) Kandidaadi kohta päringuid avalikesse registritesse.
3.3    Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on sellise nõusoleku andmine vabatahtlik. Nõusoleku alusel töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Kandidaadil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

 

4.    KELLELE VEGELOG KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID EDASTAB?
4.1    Kandidaatide isikuandmetele on üldjuhul ligipääs ainult värbamisprotsessi korraldavatel ja läbiviivatel töötajatel ning juhatuse liikmetel.
4.2    Vegelog võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Vegelogile teenuste osutamiseks.
4.3    Vegelog on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Vegelogil on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

 

5.    KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
5.1    Vegelog tagab andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Vegelogil on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Vegelog ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Vegelog kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Kandidaat on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. 
5.2    Vegelog säilitab üldjuhul Kandidaatide isikuandmeid 1 aasta alates värbamisprotsessi tulemuste teavitamisest.

 

6.    MILLISED ON KANDIDAATIDE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?
6.1    Teil on õigus saada teavet Vegelog töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
6.2    Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks.
6.3    Vegelog vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
6.4    Vegelog töötleb Kandidaatide isikuandmeid tasakaalus Kandidaatide õiguste ja vabadustega. Kui Kandidaat on seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Kandidaadi õigusi rikutud või Kandidaat soovib, et Vegelog lõpetaks isikuandmete töötlemise, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Kandidaadil aga õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Vegelog jätab endale õiguse muuta käesolevaid Põhimõtteid. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks.

 

Käesolevad Põhimõtted on kehtestatud 21.12.2020 seisuga.
 

bottom of page